Coste contratos licitados en 2014

URL: http://www.dphuesca.es/sparql?default-graph-uri=&query=PREFIX+pproc%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fcontsem.unizar.es%2Fdef%2Fsector-publico%2Fpproc%23%3E+%0D%0APREFIX+dcterms%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fpurl.org%2Fdc%2Fterms%2F%3E+%0D%0APREFIX+pc%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fpurl.org%2Fprocurement%2Fpublic-contracts%23%3E+%0D%0APREFIX+gr%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fpurl.org%2Fgoodrelations%2Fv1%23%3E+%0D%0APREFIX+org%3A+%3Chttp%3A%2F%2Fwww.w3.org%2Fns%2Forg%23%3E+%0D%0A%0D%0A%0D%0Aselect+%3FawardDate+count%28%3Fcontract%29+as+%3FNumeroContratos+sum%28xsd%3Ainteger%28%3Fvalue%29%29+as+%3FSumaPrecios%0D%0Awhere+%0D%0A{%0D%0A++%3Fcontract+a+pproc%3AWorksContract+%0D%0A.+%3Fcontract+dcterms%3Atitle+%3Ftitle+%0D%0A.+%3Fcontract+pc%3Atender+%3Ftender+%0D%0A.+%3Ftender+a+pproc%3AAwardedTender+%0D%0A.+%3Ftender+pproc%3AawardDate+%3FawardDate%0D%0A.+%3Ftender+pc%3AofferedPrice+%3Fprice%0D%0A.+%3Fprice+gr%3AhasCurrencyValue+%3Fvalue%0D%0AFILTER+%28regex%28%3FawardDate%2C+%222014%22%29%29%0D%0A}&format=application%2Frdf%2Bxml&timeout=0&debug=on

Consulta SPARQL: `PREFIX pproc:
PREFIX dcterms:
PREFIX pc:
PREFIX gr:
PREFIX org:

select ?awardDate count(?contract) as ?NumeroContratos sum(xsd:integer(?value)) as ?SumaPrecios where { ?contract a pproc:WorksContract . ?contract dcterms:title ?title . ?contract pc:tender ?tender . ?tender a pproc:AwardedTender . ?tender pproc:awardDate ?awardDate . ?tender pc:offeredPrice ?price . ?price gr:hasCurrencyValue ?value FILTER (regex(?awardDate, "2014")) }`

Todavía no existen vistas creadas para este recurso.

Información adicional

Campo Valor
Última actualización Abril 30, 2015
Creado Abril 30, 2015
Formato RDF
Licencia Creative Commons Attribution 4.0
createdhace 8 años
formatRDF
id85f86571-d09f-4728-a350-445496fb028c
package ida7810532-556b-4ea7-9a3e-01b10190ffc5
position1
revision ide433d6ce-396e-4e1e-bbdf-fb4910b97b84
stateactive